Ինչ եմ մտածել

Ես միշտ մտածել եմ, որ կյանքում ինչ ուզեմ, կլինի:Ես մտածել եմ, որ մեծերը կմտնեին իմ դրության մեջ և ինձ հետ կսովորեին:Ես միշտ իմ մտքում մտածել եմ, որ ծեր մարդիկ, ովքեր ունեն սպիտակ մորուք, միշտ բարի և հոգատար են:Ես մտածել եմ` ովքեր հայտնի են, նրանք բոլորը ծանր մանկություն են ունեցել:Ես մտածել եմ, որ եթե մարդը հարուստ է, այդքան էլ գծուծ է:

Реклама

Գլուխ քսանյոթերորդ. ԲՈԼՈՐ ՀՐԱՇԱԼԻ ՍԽԱԼՆԵՐԸ

Առաջադրանքներ.

  • Լավագույն բարեկամները հանգիստ ու անհոգ են, նրանք ընկերություն են անում առանց նույնիսկ իրար հետ խոսելու կարիք զգալու: — Քեզ համար ո՞վ կարող է լինել լավագույն բարեկամ:

Այն մարդը ով որ ինձ դժվար պահերին կոգնի և ինձ մենակ չի թողնի:

  • Ինձ թվում է, որ երեխան միշտ ինչ֊որ մանկական բան է որոնում մեծերի մեջ։ — Գրիր, թե ի՞նչ ես փնտրում մեծերի մեջ:

Ես փնտրում եմ մի մեծի, որ իմ ինքնասիրությունները նրան դուր գան:

  • Մոր տված խորհուրդներից ո՞րը դու կընդունեիր. ինչու՞:

Ես կնտրեի մոր խորհուրդներից, որ  ինչել պատահի ինձ հետ ես ինձ ձիգ պահեմ:

  • Ստեղծագործական աշխատանք (6-8 նախադասությամբ) — Երբևէ լսե՞լ ես քո սրտի ձայնը. ի՞նչ է այն քեզ ասում:

Ես միշտ մտածել եմ, որ կյանքում ինչ ուզեմ, կլինի:Ես մտածել եմ, որ մեծերը կմտնեին իմ դրության մեջ և ինձ հետ կսովորեին:Ես միշտ իմ մտքում մտածել եմ, որ ծեր մարդիկ, ովքեր ունեն սպիտակ մորուք, միշտ բարի և հոգատար են:Ես մտածել եմ` ովքեր հայտնի են, նրանք բոլորը ծանր մանկություն են ունեցել:Ես մտածել եմ, որ եթե մարդը հարուստ է, այդքան էլ գծուծ է:

Գլուխ քսանվեցերորդ. ԿՅԱՆՔՈՒՄ ՄԻՇՏ ՑԱՎ ԿԼԻՆԻ

Ամեն մարդ ինքն իր խելքով պիտի հասկանա։ Եթե կյանքը տխուր է, ազնիվ կամ անմիտ, դրա պատճառը մարդն է։ Եթե հարուստ է և գեղեցկությամբ լեցուն, ուրեմն ինքը մարդն է այդպիսին և ոչ թե նրա շրջապատը։ Այդպես է։ Եթե որևէ բան վատ է, տգեղ կամ խեղճ, միշտ ինքը մարդն է այդպես, և յուրաքանչյուր մարդ ինքն իր մեջ մի աշխարհ է։

Միսիս Մաքոլին այդ ասաց որ տղան հասկանա որ մարդը ինչքան անօթի կամ խեղճ է մարդը ,իմացիր որ  նա հարուստներից էլ լավն է:

Մաթեմատիկա դասարանային աշխատանք

1) Ունենք վեց թվերի հաջորդականություն, որում յուրաքանչյուր

հաջորդ թիվ 2 անգամ մեծ է նախորդից։ Քանի՞ անգամ է այդ

հաջորդականության վերջին թիվը մեծ երկրորդից։

2,4,8,16,32,64

60 անգամ

2) Երկու գումարելիներից մեկը 2004 է և գումարի ­3/7ն է։ Գտե՛ք

երկրորդ գումարելին։

2004×7:3=4676

3) 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞

լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից

յուրա քան չյուրի տարողությունը 19 լ­ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

(96:8+19)x7=145

4) Երկու կայարանների հեռավորությունը 4000 կմ է։ Չվացուցակի

համաձայն՝ մարդատար գնացքն այդ ճանապարհը պիտի անցնի

50 ժամում։ Գնացքը 2100 կմ անցել է 30 ժամում։ Ի՞նչ արագությամբ

պիտի ընթանա գնացքը դրանից հետո, որպեսզի ժամանակին

տեղ հասնի։

80 կմ/ժ

Домашнее задание: прочитать текст “ Мой любимый город” и ответить на выделенные вопросы в тексте.

                                                              Мой любимый город.

У каждого человека есть  свой любимый город. Чаще всего любимым называют  тот город,  где промчалось  детство человека, ведь именно с детством связаны самые дорогие сердцу воспоминания.

Любимый город…   Этому городу вовсе не обязательно быть столицей,  городом миллионером.  Он может быть маленьким тихим, но очень родным.

Города, как и люди, — у каждого своя судьба, своё  лицо и свой характер

Ереван — город моего детства.   Здесь я родился.  Я люблю этот город, сам не знаю, за что. Ни за что,  наверное, пока конкретно, точнее,  за то, что он есть, что он именно такой,  непохожий ни на какой другой город. Есть просто чувство,  которое я не могу объяснить словами, а могу объяснить это чувство в сравнении:  с любовью к родным. Ведь их мы любим не за что-то,  а просто за то,  что они есть.

А за что ты любишь свой город? На что он похож? С чем ты можешь сравнить его? Какие  слова ты можешь подобрать для описания своего города?

Я люблю старые места в моем городе.Я люблю старые места как школа.

Я,  конечно,  ещё  мало знаю о своём городе, но с каждым годом я всё больше узнаю о его истории, о людях.  И каждый год я открываю для себя  его по-новому.

Что нового ты узнал недавно о своем городе? Какие  знаменитые люди, уже известные тебе,  живут в твоем городе?

 

Я люблю свой город,  здесь много интересных и красивых мест,  разных памятников.

Какие известны тебе? Что ты можешь рассказать о них?

Я люблю идти в Севан: Я люблю его воду.

В городе построено много красивых, современных  зданий.

А какие здания не нравятся тебе?

Мне все здания нравится.

Свой город я назову городом  Счастья,  Добра и Солнца. Таким я знаю свой город. И  для каждого он свой и, конечно же,  самый родной и самый чудесный.

А как ты назовешь свой город?

Я назаву его красивым.

Письменное грамматические задание «Распутай предложение»(работа с деформированным предложением)


Находится, дом, площадь, перед

Дом находится перед площадкой.

 

Дом, около, кинотеатр, есть

Около кинотеатр есть дом

 

Рядом, рынок, с, дом

Рядом с рынком дом.

Улица, на, дома, строят.

На улицце строят дом.

Լրացուցիչ (տանը)

5) x տառով նշանակենք քառակուսու կողմը, իսկ y­ով՝ նրա պարա­գիծը։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծու­թյանը։

Այո

6) Երկու բանվոր որոշակի ժամանակում պատրաստել են 30 մանրակ: Քանի՞ բանվոր պիտի աշխատի նույն ժամանակում 45,

90,120 մանրակ պատրաստելու համար:

7) Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են հակադարձ համեմատական

մեծություններ, և գտե՛ք նրանց հակադարձ համեմատականության

գործակիցը.

8) Հաշվե՛ք x կողով խորանարդի ծավալը, եթե x = 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ

6 սմ։ Հակադարձ համեմատակա՞ն են արդյոք խորանարդի ծավալը և նրա կողի երկարությունը։ Իսկ ուղի՞ղ համեմատական։

Ուղիղ համեմատական չէն

9) 15 բանվորներ կատարել են աշխատանքը 24 օրում: Քանի՞ օրում այդ նույն աշխատանքը կկատարեին 18 բանվորներ:

18/x=15/24

x=18×24:15=28.4/5

10) Հետևյալ մեծություններից որո՞նք են հակադարձ համեմատական.

ա) նույն արտադրողականությամբ աշխատող բանվորների

քանակը և այդ աշխատանքը կատարելու ժամանակը,

բ) ավազանի՝ ջրով լցվելու ժամանակը և որոշակի ժամանակահատվածում նրա մեջ լցվող ջրի քանակությունը,

գ) շենքի հարկերի քանակը և նրա բարձրությունը,

դ) տրված ծավալով հեղուկը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ

միատեսակ անոթների քանակը և մեկ անոթի տարողությունը,

ե) գնացքի երկարությունը և սլաքավարի խցիկի մոտով նրա

անցնելու ժամանակը գնացքի հաստատուն արագության դեպքում։

Գլուխ 25

— Իմ եղբոր տղան,— պատասխանեց հաճախորդը,— հիվանդ է։ Նա լաց է լինում, բլիթ է ուզում, բլիթ, որի մեջ չամիչ լինի։

Բայց որովհետև ամեն մարդ իր կյանքով է ապրում և յուրաքանչյուր կյանք իր պահանջն ունի:

Անծանոթը ուզում է ասել, որ ամեն մի մարդ մի բան է ուզում և ոչ ոք այդ չի կարող ուղղել: